HADÎS

HADÎS

21 Ocak 2018 Kapalı Yazar: MeyveDergisi

HADÎS

Söyleyeni olur bir söze şüphesiz değer katan
En kıymetli söz, Allah’ın kelamı olan Kur’an
İnsanlık âleminde sözlerin en yükseği sayılan
Resûle nispet edilen sözleri aktarır hadîsler

Hadîs, söz ve haber demek lügat açısından
Eskinin zıddı yeni anlamını da barındıran
Peygamberin söz, fiil ve takririnden oluşan
Fizikî ve ahlakî vasıflarını da içerir hadîsler

Hadîs oluşur sened ve metin diye iki unsurdan
Sened râvi zinciri, metin ise aktarılan söz olan
İsnad ilmidir, hadîsin sıhhatini tespite yarayan
Durumlarına göre çok değişik isim alır hadîsler

Sahabe neslidir ilk olarak hadîsleri duyan
Çoğunlukla ezber yoluyla zihinlerine koyan
İçlerinden yedi tanesi de müksirundan olan
Sahabe sayesinde bize sağlam ulaşır hadîsler

Halife Ömer b. Abdülaziz’dir resmen toplatan
İbn Şihâb ez-Zührî bu konuda çok hizmeti olan
Gayretleri Medine valisinin asla unutulmayan
Hicri ikinci asırda tedvin olmuş bilinir hadîsler

Altın çağ, üçüncü asır hadîs kitabı açısından
Te’lif edilmiş Buhâri ve Müslim gibi Sahihân
Dört Sünen eklendi Kütüb-i Sitte’yi oluşturan
Nesilden nesile bu kitaplarla aktarılır hadîsler

Âlimler var hadîs için uzun yolculuklar yapan
Emîrler var dâru’l-hadîs adında okullar açan
Gayretler var mevzu’yu sahihten tek tek ayıran
Anlaşılması için çok şerhlere konu olur hadîsler

Kitaplar te’lif edildi hadîs konusunda yazılan
Nevevî, İbn Hacer gibi ömrünü hadise adayan
Daha nice ulema görüldü meşgalesi hadîs olan
İlmin en büyük rütbe olduğunu söyler hadîsler

Rehberdir hadîs, doğru anlaşılması için Kur’an
Onu devreden çıkaran nâdan elbet olur perişan
Yazdı bunu Hasan oğlu Mehmet, hadîs tâlibi olan
Allah’tan faydalı ilim isteyin diye öğütler hadîsler

Mehmet Dilek
19.09.2017-Antalya